PURITA KALAW-LEDESMA PRIZES IN ART CRITICISM 2023

On the 10th year of the Purita Kalaw-Ledesma Prizes in Art Criticism, we invite entries that expound on the theme “Risks.” Essays should be anchored as critiques about artists, art works, exhibitions, projects, or art events that reflect on risk, construed broadly. "Risks" calls to mind danger or peril. On the other hand, "Risks" also alludes to possibility. We try, take our chances, and persist in the hope of effecting great change.

The theme is resonant to the efforts of Art Association of the Philippines founder Purita Kalaw-Ledesma who averred that art criticism is vital to the development of art movements. She believed in the urgency and agency of criticism. The title of her 1974 book is telling: the story of Philippine art was composed a “struggle,” assuming an active stance and evoking the push and pull of forces to make things happen. In the foreword of the inaugural art criticism competition organized by the Kalaw-Ledesma Foundation in the nineties, Purita fondly remembers her father, the journalist, historian and public servant Teodoro M. Kalaw. As editor of the nationalist paper El Renacimiento, he was implicated in a libel case filed by the American colonial official Dean Conant Worcester for the article “Birds of Prey” which the latter felt had referred to him. In view of her father’s occupational hazard, Purita wrote that it was “in the defense of the Filipino rights and advocacy of the Filipino cause that he used his pen.” Risk may well be about purpose or resolve, prompting us to think about who we write for, why we write, or more profoundly, why we do the things that we do; enabling us to widen our perspective and propelling us to act in astonishing ways.

The Purita Kalaw-Ledesma Prizes in Art Criticism will have English and Filipino categories. A panel of jurors will shortlist a maximum of six (6) writers from each category. From these lists, winners will be selected by the editors of the partner publications. Winners will be announced during the awarding ceremony scheduled in September 2023.

Two winners will be selected from the English category. The winner of the Purita Kalaw-Ledesma Prize for The Philippine Star will be awarded a regular column under ‘Platforms’ in the Arts and Culture section of the paper, to be published once a month with a total of 12 articles for a year. The winner of the Purita Kalaw-Ledesma Prize for ArtAsiaPacific will be contributing to this bi-monthly publication, with a total of six (6) articles for a year.

One winner selected from the Filipino category will be awarded the Purita Kalaw-Ledesma Prize for Katipunan and will be contributing to this bi-annual research publication, with a total of two (2) articles for a year.

In addition to the opportunity to have their written works published, one of the winners will be selected and offered a month-long writer’s residency with one of AAG’s local residency partners. The residency will give the winning writer an opportunity to immerse and interact with local art communities.

The Ateneo Art Awards-Purita Kalaw-Ledesma (PKL) Prizes for Art Criticism was launched in 2014 by Ateneo Art Gallery and Kalaw-Ledesma Foundation, Inc. (KLFI). It was named in honor of Purita Kalaw-Ledesma, art patron and founder of the Art Association of the Philippines (AAP). Purita believed in art criticism’s “vital role in the development of culture,” citing its capacity to “guide both artists towards new directions and public taste towards the best in past and current artistic output.”

QUALIFICATIONS OF PARTICIPANTS

 1. Employees, whether full-time or contractual, of the Ateneo Art Gallery, Ateneo de Manila University, or Kalaw Ledesma-Foundation, Inc., are not allowed to participate.
 2. Must be based in the Philippines.
 3. Bloggers defined as writers of online journals, websites, or whose written work is published in electronic social media may join.
 4. Past winners of the PKL Prize are not eligible to participate.
 5. Writers who have been shortlisted in the past for the PKL Prize may still submit an entry.
 6. To avoid conflicts of interest, participants must not have a regular column and must not hold an editorial post in any broadsheet or local/international magazine. Regular columnists are not allowed to join but contributors, defined as any person whose written work is published with a byline but not identified as a columnist, may join.

MECHANICS FOR ENTRIES

 1. Entries should be essays with no more than 1,000 words.
 2. Entries must reflect the theme of the Program. This year’s theme is Risks, inviting entries anchored as critiques about artists, art works, exhibitions, projects, or art events that reflect on risk, construed broadly. Risk calls to mind danger or peril. On the other hand, risk also alludes to possibility. We try, take our chances, and persist in the hope of effecting great change.
 3. The entry must be written on A4-sized paper. The font should be Arial, Times New Roman, or Book Antiqua, font size 12.
 4. Entries must be submitted digitally as Word and PDF file attachments with no indication of the identity of the writer on the documents.
 5. Only one original entry is allowed per participant.
  1. The essay should not have been published before on any printed or online platform.
  2. Any entry that has been submitted for consideration in any other writing contest before 30 September 2023 will be disqualified.
 6. Entries must be collated in an accessible Google Drive and submitted at bit.ly/PKL2023Entry with the following file formats with the writer’s last name and title of the entry (ex. Dela Cruz - Essay Title) as filename:
  1. Entry in Word document format (ex. Dela Cruz - Essay Title.docx)
  2. Entry in PDF format (ex. Dela Cruz - Essay Title.pdf)
 7. The deadline for submission of entries will be on 30 June 2023 (Friday), 11:59 PM.
 8. Copyright of entries of the shortlisted writers (including the winners) shall be held by the writer jointly with AAG and KLFI. All shortlisted and winning essays will be published online in Vital Points after the awarding.


---


Sa ikasampung taon ng Premyong Purita Kalaw-Ledesma para sa Kritisismong Pansining, inaanyayahan namin ang mga lahok na tumatalakay sa temang “Taya.” Ang mga sanaysay bilang kritika ay dapat nakamuhon sa mga alagad ng sining, likhang-sining, eksibisyon, proyekto, o iba pang pangyayaring pansining na nagmumuni sa taya, sa maaaring mga pagpapakahulugan dito. Pinupukaw sa isip ng taya ang nosyon ng panganib subalit sa kabilang banda, tinutukoy rin nito ang mga posibilidad: nagtatangka tayo, sumusugal, at nakikipagsapalaran sa pag-asa ng pangyayari ng mga mahalagang pagbabago.

Inaalingawngaw ng temang ito ang mga pagsisikap ng tagapagtatag ng Art Association of the Philippines na si Purita Kalaw-Ledesma na naniniwala sa gampanin ng kritisismong pansining sa pagpapaunlad ng mga kilusang pansining. Naniwala siya sa kahalagahan at bisa ng kritisismo. Nahihinuha ito sa pamagat ng kaniyang aklat noong 1974: itinuturing ang sining na Filipino bilang isang “pakikipagtunggali,” na nagpapalagay ng aktibong tindig nito at pumupukaw sa pakikipagbunuan ng mga puwersa upang makapagdulot ng mga pagbabago. Sa kaniyang paunang salita sa unang timpalak para sa kritisismong pansining na inorganisa ng Kalaw-Ledesma Foundation noong dekada 1990, magiliw na inalala ni Purita ang kaniyang ama, ang mamamahayag, historyador, at lingkod-bayan na si Teodoro M. Kalaw. Bilang patnugot ng nasyonalistang pahayagang El Renacimiento, nadawit si Kalaw sa kaso ng paninirang-puring isinampa ng kolonyal na opisyal na Americano na si Dean Conant Worcester para sa artikulong “Birds of Prey” na naramdaman nitong tumutukoy sa kaniya. Hinggil sa mga ganitong panganib sa trabaho ng kaniyang ama, sinabi ni Purita na “ginamit niya ang kaniyang panulat para sa pagtatanggol sa mga karapatan ng mga Filipino at adbokasiya sa mga adhikaing Filipino.” Kung gayon, maaari ring ang pagtataya ay hinggil sa layon o pananagutan, na tumutulak sa ating pag-isipan kung para kanino tayo sumusulat, bakit tayo sumusulat, o higit pa, bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin, na nakapagpapalawak sa ating pananaw at nakapagdudulot sa ating kumilos sa mga nakamamanghang paraan.

Ang Premyong Purita Kalaw-Ledesma para sa Kritisismong Pansining ay may kategoryang Ingles at Filipino. Isang lupon ng mga hurado ang pipili ng hindi hihigit sa anim (6) na manunulat sa bawat kategorya. Mula sa listahang ito, pipiliin ang magsisipagwagi ng mga patnugot ng mga katuwang na publikasyon. Iaanunsiyo ang magsisipagwagi sa idaraos na seremonya sa Setyembre 2023.

Dalawa ang mapipiling magsipagwagi sa kategorya sa Ingles. Gagawaran ang mananalo ng Premyong Purita Kalaw-Ledesma para sa The Philippine Star ng isang regular na kolum sa ilalim ng ‘Platforms’ sa seksiyong Arts and Culture ng pahayagan na buwanang ilalathala, sa sumang 12 artikulo sa loob ng isang taon. Samantala, makapaglalathala naman ang mananalo ng Premyong Purita Kalaw-Ledesma para sa ArtAsiaPacific sa nasabing lathalain na inilalabas kada dalawang buwan, sa sumang 6 artikulo sa loob ng isang taon.

Ang isang mapipiling magwawagi sa kategora sa Filipino ay gagawaran naman ng Premyong Kalaw-Ledesma para sa Katipunan at makapaglalathala sa publikasyong pampananaliksik na ito na inilalabas nang dalawang beses kada taon, sa sumang dalawang artikulo sa loob ng isang taon.

Dagdag pa sa mga pagkakataong ito para sa paglilimbag ng kanilang mga sulatin, isa sa mga magsisipagwagi ang mapipili at maaanyayahan para sa isang buwang writer’s residency ng Orange Project sa lungsod Bacolod, isa sa mga katuwang na local residency. Makapagbibigay ang nasabing residency sa mapipiling manunulat ng pagkakataon na makibabad at makipaghalubilo sa lokal na komunidad pansining.

Inilunsad ang Premyong Purita Kalaw-Ledesma (PKL) para sa Kritisismong Pansining ng Ateneo Art Awards noong 2014 ng Ateneo Art Gallery at Kalaw-Ledesma Foundation, Inc. (KLFI). Ipinangalan ito bilang pagpupugay kay Purita Kalaw-Ledesma, patron ng sining at tagapagtatag ng Art Association of the Philippines (AAP). Naniwala si Purita sa “mahalagang gampanin sa pagpapaunlad ng kultura” ng kritisismong pansining, sampu na rin ng kakayanan nitong “patnubayan ang kapwa mga alagad ng sining tungong mga bagong direksiyon at panlasang pampubliko tungong pinakamahuhusay na nakaraan at pangkasalukuyang likhang-sining.”

Mga Kuwalipikasyon ng Lalahok

1. Ang mga empleado, full-time man o kontraktuwal, ng Ateneo Art Gallery, Pamantasang Ateneo de Manila, o Kalaw-Ledesma Foundation, Inc., ay hindi maaaring lumahok.

2. Tanging ang nakabase sa Pilipinas ang maaaring lumahok.

3. Ang mga blogger na tukoy na manunulat ng mga dyornal online, website, o may mga naisulat na akda na nailabas sa social media ay maaaring lumahok.

4. Ang mga dati nang nanalo sa Premyong PKL ay hindi na maaaring lumahok.

5. Ang mga manunulat na nakasama sa shortlist sa mga nakaraang Premyong PKL ay maaari pa ring lumahok.

6. Ang mga lalahok ay dapat walang regular na kolum at hindi dapat nagtataglay ng anumang posisyong pampatnugutan sa anumang pahayagan o lokal/internasyonal na magasin. Hindi makalalahok ang mga regular na kolumnista subalit ang mga manunulat na nakapag-aambag sa mga ganitong lathalain ngunit hindi tukoy bilang kolumnista ay maaaring lumahok.

Mga Panuto para sa Paglahok

 1. Ang mga lahok ay dapat sanaysay na hindi lalabis sa 1,000 salita.
 2. Ang mga lahok ay dapat nagninilay hinggil sa tema ng Programa. Ang tema para sa taong ito ay Taya, na nag-aanyaya sa mga lahok na nakamuhon bilang kritika sa mga alagad ng sining, likhang-sining, eksibisyon, proyekto, o iba pang pangyayaring pansining na nagmumuni sa taya, sa maaaring mga pagpapakahulugan dito. Pinupukaw sa isip ng taya ang nosyon ng panganib subalit sa kabilang banda tinutukoy rin nito ang mga posibilidad. Nagtatangka tayo, sumusugal, at nakikipagsapalaran sa pag-asa ng pagdudulot ng mahahalagang pagbabago.
 3. Ang lahok ay dapat nakatipa sa papel na A4, sa font na Arial, Times New Roman, o Book Antiqua, sa laking 12.
 4. Ang mga lahok ay dapat ipasa bilang nakalakip na Word at PDF nang walang anumang indikasyon ng identidad ng manunulat sa alinmang dokumento.
 5. Iisang orihinal na sanaysay lamang ang maaaring ipasa ng bawat lalahok.
  1. Ang sanaysay ay hindi pa dapat nailalabas sa anumang platapormang limbag o elektroniko.
  2. Anumang lahok na ipinasa sa iba pang timpalak bago ang ika-30 ng Setyembre 2023 ay madidiskuwalipika.
 6. Dapat kolektahin ang mga lahok sa isang nabubuksang folder sa Google Drive, na ang link ay ipapasa sa bit.ly/PKL2023Entry. Dapat lamanin ng naturang folder ang lahok sa mga sumusunod na pormat, nang may pangalan na binubuo ng apelyido ng manunulat at pamagat ng lahok (hal. Dela Cruz – Pamagat):
  1. Lahok sa pormat na Word (hal. Dela Cruz – Pamagat.docx)
  2. Lahok sa pormat na PDF (hal. Dela Cruz – Pamagat.pdf)
 7. Ang mga lahok ay maaaring ipasa hanggang sa ika-30 ng Hunyo 2023, Biyernes, 11:59 n.g.
 8. Ang mga lahok ng mga mapipiling manunulat, kabilang na ang mga magsisipagwagi, ay mananatiling pagmamay-ari ng mga manunulat, AAG, at KLFI. Ang akda ng mga mapipili at magwawaging manunulat ay ilalathala online sa Vital Points matapos maigawad ang premyo.